1 OFFERTE

Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd.
Indien van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht. Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.
Bij akkoord van offerte en de hierbij behorende algemene voorwaarden, dient de opdrachtgever dit akkoord te bevestigen middels een reply op de e-mail met de offerte. Dit kan tevens
door de offerte ondertekend retour te zenden. Indien in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in de algemene voorwaarden, vervallen de desbetreffende en- de voorwaarden in de
algemene voorwaarden en gelden de voorwaarden zoals gesteld in de offerte.

2 MEERWERK
Indien een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt, is er sprake van meerwerk. De kosten hiervoor kunnen in rekening worden gebracht.
Annabel.nl zal de opdrachtgever hierover tijdig inlichten.

3 CONTACTPERSOON
Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Annabel.nl en de opdrachtgever verloopt via deze persoon.
De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.

4 MONTAGE
Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie-methode aangehouden. Om de doorlooptijd te bevorderen kan, op voorhand, in overleg met
opdrachtgever onderstaande werkwijze worden aangepast.
• Eerste versie: de ruwe montage.
De eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De opdrachtgever bekijkt deze versie en geeft feedback op de structurele en inhoudelijke keuzes.
• Tweede versie: de montage. Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De opdrachtgever krijgt deze versie te zien en
kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities etcetera).
• Derde versie: final. Annabel.nl past de montage n.a.v. de feedback aan en de definitieve versie zal digitaal worden aangeleverd.
Indien na de derde versie verdere aanpassingen gewenst zijn, kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht.

5 REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN
De reiskostenvergoeding bedraagt 0,35 euro per kilometer. Kosten voor verblijf in binnen- en/of buitenland worden in overleg doorberekend aan de opdrachtgever. 6 MUZIEKRECHTEN
Indien gebruik wordt gemaakt van met copyright beschermde muziek, moeten muziekrechten worden betaald. Annabel.nl kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Veelal zal worden gekozen voor het gebruik van royalty free muziek of op maat gecomponeerde muziek. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.

7 AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle door Annabel.nl geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, animaties, etcetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door Annabel.nl.

8 COPYRIGHT
De opdrachtgever krijgt het copyright op de door hem bestelde videoproductie, voor het in de offerte vastgelegde doel. Mocht de opdrachtgever het copyright willen uitbreiden of fysieke kopieën willen maken, dan gaat dit in samenspraak met Annabel.nl. In geval van copyrightschending is Annabel.nl niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.
De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

9 BEELDMATERIAAL
Tenzij anders afgesproken, wordt (ruw) beeldmateriaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de afgeleverde videoproductie, ligt het copyright op het (ruwe) beeldmateriaal bij Annabel.nl. Dit copyright is wel verhandelbaar.
Tegen een vergoeding kan het (ruwe) beeldmateriaal door Annabel.nl, voor een te bepalen tijd, worden bewaard op een harde schijf. Annabel.nl is niet
aansprakelijk voor verlies van het materiaal. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Annabel.nl naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

10 BETALING
De standaard betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

1 Eerste herinnering, volgt na 30 dagen: geen extra kosten
2 Tweede herinnering: 7 dagen daarna, 25 euro administratiekosten + wettelijk verplichte rente 3 Derde en laatste herinnering: incassokosten + wettelijk verplichte rente
4 Incasso door incassobureau.

11 ZELFSTANDIGHEID
Annabel.nl voldoet aan alle voorwaarden van een zelfstandige onderneming. Een DBA overeenkomst zoals door de Belastingdienst van bepaalde ZZP-ers wordt verwacht, is niet nodig.

12 AANSPRAKELIJKHEID
Annabel.nl is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offertebedrag. Annabel.nl beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering.